عذرخواهی فرهنگ نهادینه شده در دولت یازدهم- به قلم مرضیه دادگر

عذرخواهی کردن عملی ارزشی ودر واقع نوعی هنراست که هرکسی مزین به این خصوصیت قابل توجه نیست.گاهی براثرفشارهای مختلف،حجم مشغله ها،گرفتاری ها و...واکنش هایی از ما سرمی زند که به هیچ وجه پسندیده نیست ولی مسئله مهم مسئولیت پذیری وجبران این اشتباه است،در واقع شخص عذرخواهی کننده با پذیرش کارخود بدنبال جبران وپایان دادن به ماجرای ایجاد شده است. فرهنگ عذرخواهی فرهنگی درخورتامل وشایسته است که درکشورما،میان مسئولین ومردم ما آنگونه که باید وشاید نهادینه نشده وما دراین مهارت مهم ضعیف ظاهرمی شویم ومسئولیت کارمان را گردن نمی گیریم.در واقع داشتن فرهنگ عذرخواهی نشان دهنده شخصیت والا،خردمندی ،تواضع وافتادگی است وکسی که آراسته به این خصوصیت مثبت باشد ضمن احترام به شخصیت طرف مقابل ،برای خودنیز احترام قائل شده زیرا افتادگی وبزرگی شخصیتش رابه نمایش گذاشته است.اگر این مسئله به سطح دولت وسیاست ارتقا یابد ،باید همین طرزتفکرحاکم باشد.طرزتفکر وفرهنگی که دولت یازدهم بارها آن را نشان داده ودراین حیطه چهره ای موجهه ازخود به نمایش گذاشته است و قطعا اگرنیازباشد بازهم این رویه را تکرارخواهد کرد چرا که این دولت مردم ومسئولین وابسته به نظام را دارای ارزش واهمیت قلمداد می کند.درواقع این رویه اثرگذار از خود رئیس جمهوری استارت خورد وازآن به بعد به عنوان یک اپیدمی موثر دربین سایر دولتمردان رواج پیدا کرد،تا جایی که آنان صادقانه درموارد مختلف رسما ازمردم عذرخواهی کردند وبراعتماد عموم افزودند وسندمهمی را دراین حوزه در کارنامه دولت یازدهم ثبت کردند.کتمان کردن یا سکوت اختیارکردن بدترین استراتژی درقبال انجام خطاست وقتی فردی درهرجایگاهی مرتکب قصوریا اشتباهی می شود باید آنقدر شخصیت والایی داشته باشد که این شهامت را به خرج دهد ازدیگرانی که ازوی رنجیده اند طلب بخشش کند ومسئولیت کارش رابه عهده بگیرد.دولت یازدهم نشان داد که هم ازنقدهای سازنده استقبال می کند وهم توانایی وشهامت عذرخواهی را دارد ،چون دولتمردان تدبیر وامید براین مسئله اذعان دارند که لازمه داشتن جامعه ای روبه جلو وپویا احصای چنین فرهنگی است،موضوعی که در دولت قبل شاهد آن نبودیم وعملا عذرخواهی وجود نداشت.وقوع اشتباه وخطا درهرمجموعه ای بنابرهردلیلی امری ممکن واجتناب ناپذیراست هرچند منکر موجه نبودن دلیل نمی شویم ولی باید گفت این که توانایی عذرخواهی وپذیرش اشتباه وجود داشته باشد نیزخود یک فرهنگ است. بطورمثال ما شاهداین بودیم که دکتر روحانی در راس دولت تدبیر وامید درسال 92 به‌خاطر مشکلات بوجود آمد‌ه برای مرد‌م د‌ر جریان توزیع سبد‌ کالا، د‌ر گفت‌وگوی زند‌ه تلویزیونی خود‌، رسما از آنان عذرخواهی کرد‌؛ او گفته بود‌: «اگر مرد‌م د‌ر زمینه سبد‌ کالا به زحمتی افتاد‌ند‌، من به عنوان رئیس‌جمهور از آنها عذرخواهی می‌کنم.البته این پایان کارنبود وپس ازوی نیز سایر مسئولین وابسته به دولت تدبیر وامید هرکجا قصور واشتباهی را ازجانب خود دیدند لب به عذرخواهی گشودند وآن را ادامه دادند تا این فرهنگ صحیح همچنان باقی بماند.کاری که وزیربهداشت درقبال فرمانداربدره ایلام انجام داد وطی تماس تلفنی از وی دلجویی کرد و فرماندار بدره نیز ضمن ابراز ارادت به دولت و دکتر هاشمی وزیر بهداشت از اتفاقات پیش آمده عذرخواهی کرد.این اقدام ازجهت دیگری نیزحائزاهمیت است وآن اقدام به موقع قاضی زاده هاشمی بود زیرا عذرخواهی اگر در زمان مناسب خود صورت بگیرد بار ارزشی واثربخشی بیشتری خواهد داشت وازتبعات بعد ازآن جلوگیری خواهدکرد وفضای عمومی را ازحالت تنش والتهاب خارج خواهدکرد.بهتراست صرفا به جای دیدن نقاط منفی این نکات مثبت وفرهنگ ساز را نیز ببینیم ودراشاعه وگسترش چنین فرهنگی سهیم باشیم وقلم ها را فقط برای نوشتن ضعف ها به حرکت درنیاوریم.

تاریخ درج :  1395/12/13

تعداد بازدیدها : 273

ارسال نظر