تناقض در آمار و ارقام صادرات غير نفتى دستگاهها

بازى با آمار

چرا صادرات استانهای هم تراز 5 برابر کهگیلویه وبویراحمد است

گمرک عملا تعطیل وهمیشه خواب است

فاتحه 5 میلیون دلار صادرات سیمان مارگون را تا وقتی مدیرکل گمرک هست خواندیم

 

 

اولین نشست کارگروه صادرات غیرنفتی استان  درسالجاری به ریاست استاندار وبا حضور دستگاههای اقتصادی برگزارشد. جلسه ای که نشان داد هیچ عزمی از سوی دستگاههای اقتصادی برای رشد وتوسعه استان وجود ندارد ومشکل کم کاری مدیران هم به چالش های دیگر این حوزه نظیر نبود صادرکننده،تشکل های صادراتی،گمرک غیرفعال، پایانه صادراتی ،اتاق تعاون فعال درحوزه صادرات اضافه شده است.تعیین تکلیف صادرات کلینکر سیمان مارگون از جمله موضوعاتی بود که دراین جلسه مطرح شد ومشخص شد همانند یک سال گذشته محصول این کارخانه از طریق استان بوشهر صادر می شود.طرح این مسئله باعث واکنش استاندار در همان ابتدای جلسه شد واو  خطاب به مدیر کل گمرک گفت:کارخانه سیمان،مواد اولیه وهرچیزی که  دراین کارخانه است متعلق به استان کهگیلویه وبویراحمد است وکاری که باید از طریق گمرک این استان انجام شود دراستان دیگری انجام می شود وگمرک برای کم کاری خود دراین یک سال و اندی بهانه می آورد واین درحالی است که صادرات سیمان مارگون با مجموع صادرات استان برابری می کند.بعد از انتقاد وتوپ وتشرهای احمدی نسبت به هیچ کاری گمرک رئیس سازمان صنعت معدن نیز به عنوان دبیراین جلسه با بیان اینکه پیش‌بینی صادرات این استان در سال گذشته 3/8 میلیون دلار اظهارداشت:سال گذشته تمام صادرات استان صنعتی بود ومیزان صادرات کهگیلویه بویراحمد 3/3میلیون دلار وصادرات سیمان کلینکر نیز 8/4 بود که به کشورهای افغانستان،عراق،آلمان ،امارات وکویت صادرشد.داریوش دیودیده به تهیه سند توسعه صادرات استان اشاره کرد وافزود:براساس این سند سهم هربخش مشخص شده بود که درهمین راستا برای بخش کشاورزی ۲.۵ میلیون و بخش صنایع دستی  ۸ دهم میلیون دلارسهم صادراتی تعیین شده بود اما در این دو بخش آماری از صادرات ثبت نشده است.

بعد از بیان این صحبت ها، استاندار از تاج الدینی رئیس سازمان جهادکشاورزی خواست تا دراین خصوص توضیحاتی ارائه داد.بیان توضیحات وارائه آمار وارقام متفاوت از سوی تاج الدینی با آمار تهیه شده از سوی صنعت معدن باعث شد تا استاندار واکنش دهد.او خطاب به دیودیده وتاج الدینی گفت چگونه حساب وکتاب می کنید واین آمار وارقام از کجا آمده است .او ادامه داد:یک نفربه ما بگوید متولی اعلام دقیق صادرات استان چه شخص ونهادی است. مگر نباید ظرفیت صادرات  استان مشخص باشد وبعد مطابق یک مکانسیم اعلام شود چه میزان ازاین ظرفیت امکان صادرات دارد ومی تواند صادرات پیش بینی شده را تحققق ببخشد.مقام ارشد اجرایی دولت دراستان نه سازمان صمت می داند نه جهاد ونه هیچ کدام از مسئولان دستگاههای تخصصی وگمرکی هم نداریم عملا تعطیل وهمیشه خواب است ومشخص است که دستگاهها دقت کافی را دراین زمینه ندارند وهر دستگاهی یک آمار ارائه می دهد.احمدی ضمن ادامه انتقادها از دستگاهها ادامه داد:چرا صادرات استانهای هم تراز ما 5 برابر کهگیلویه وبویراحمد است ،اگر کسی از ما آمار خواست چه جوابی بدهیم.

دراین حین احمدی مدیرکل گمرک خطاب به استاندار گفت:وظیفه ما نیست و نمی توانم بروم التماس وگدایی کنم تا از طریق گمرک استان اقدام شود که احمدی جواب داد:شما باید درجریان باشید تولید استان کجا می رود وقتی می گویید وظیفه ما نیست معلوم است وقتی بیش ازیک سال است درخصوص وضیت سیمان مارگون با شما بحث می کنیم باید هم فایده ای نداشته باشد.استاندار ادامه داد:ما فاتحه 5 میلیون دلار صادرات سیمان مارگون را خواندیم ومی دانیم تا شما هستید این اتفاق نمی افتد.این مقام مسئول اضافه کرد:شما مدیرانی که می گویید وظیفه ما نیست برای چه حقوق می گیرید ما باید اطلاعات را ازچه کسی بگیریم.استاندارکهگیلویه وبویراحمد تاکید کرد:سازمان صمت،حوزه اقتصادی،گمرک وسایر دستگاهها باید پای مار باشند وآمارها هم باید هم خوانی داشته باشند چون نمی توان با آمارهای متناقض تصمیم گرفت.او ادامه داد:توقع جهش صادراتی مانند خیلی ازاستانها رانداریم ولی باید ظرفیت های استان دیده شوند ودر راستای تقویت وصادرات آنها از طریق گمرک استان اقدام شود وهرکجا هم لازم بود از شرکتها و واحدهای تولیدی حمایت ومشوق های صادراتی لحاظ شود.وی خطاب به گوهرگانی معاون اقتصادی  خودهم گفت:باتوجه به آین آمارهای واطلاعات غلط هفته آینده مجدد جلسه برگزار شود وبه وضعیت بی سر وسامان موجود پایان داده شود وآمارها نیز به روز شوند وسهم هر دستگاه نیز مشخص شود.

 

 

 

 

تاریخ درج :  1398/2/31

تعداد بازدیدها : 235

ارسال نظر