درجریان رقابت های داوطلبان انتخاباتی حوزه بویراحمد ودنا چه می گذرد

 

سوار بر موج طایفه گرایی

 

کاندیداها به جای ارائه برنامه وعملکرد جمعیت وطایفه همراهشان را به رخ می کشند 

 

شاید درکمتر جایی از کشور انتخابات به اندازه کهگیلویه وبویراحمد مهم وپر رنگ باشد،آن چنان که حتی وقتی هیچ خبری از انتخابات مجلس به عنوان مهمترین انتخابات پیش رو درکشور نبود، بسیاری از لیدرهای کاندیداهای احتمالی دراستان پیش از موعد گروههای مجازی تشکیل داده وشروع به عضو گیری وافزایش کمی همراهان خود کردند،فرآیندی که تا کنون هم در صفحه شخصی کاندیداها باشدت وحدت دنبال می شود وهم در سایر گروههای مجازی.

هم کار ثبت نام وهم تایید صلاحیت های نامزدها با فاکتور گرفتن اعتراضات دراین زمینه دریک بازه زمانی مشخص انجام شد وتبلیغات مستقیم وغیر مستقیم هم شد جز جدائی ناپذیر رقابت ها و فعالیت های داوطلبین ولیدرهایشان.

 

اما تاکنون آنچه دراین به اصطلاح رقابت ها خصوصا در حوزه بویراحمد ودنا مشاهده شده تعریف واجرای برنامه های انتخاباتی خالی از محتواست.در این روزهای داغ انتخاباتی وزن کشی طایفه ای وقومی به استراتژی عمده این روزهای کاندیداها تبدیل شده.شاید دلیل اصلی وریشه آن این امر در صحبت های یک جامعه شناس هم استانی نهفته باشد.

 

رضا خلیلی می گوید:کنش عاطفی یکی از دلایل مشارکت بالای مردم استان درانتخابات است ،بطوری که مردم به شکل احساسی وبا موج ایجاد شده همراه می شوند.او ادامه می دهد: این کنش ،کنش احساسی معطوف به هدف است که باعث می شود مردم میزان جمعیت همراه کاندیدا و وضعیت وی را ملاک قرار دهند به سمت او گرایش پیدا کنند.

 

این جامعه شناس کنش سنتی را هم از دلایل پر رنگ بودن مقوله مشارکت دراستان می داند وعنوان می کند:مردم دراین کنش دنبال این هستند که کاندیدا چه کسی وازچه طایفه ای است وکدام طایفه همراه وی هستند وهمچنین اینکه طایفه و ریش سفید قومشان طرف کدام کاندیداست .

 

وقتی در یک جامعه دید ونگرش برخی از مردم آن چنان تنزل پیدا کند که ملاک انتخابشان را نه در برنامه های کاندیداها بلکه درطایفه گرایی و تعداد کمی همراهان او ببینند بی شک تیم همراه کاندیدا از این وضعیت نهایت استفاده را می برند با موج سواری سعی می کنند تا با برجسته این مسائل ونمایش آن نگاهها را به سمت خود متمایل کنند.

در بویراحمد ودنا کاندیداها بادعوت وبی دعوت وبا تعدادی زیادی همراه در جمع های مختلفی با حضور تعداد کثیری حاضر می شوند ،اعلام بیعت وخوش وبشی می کنند،عکس های یادگاری گرفته می شود و قول های شخصی وکلی که حداقل اکثریشان حتی در وظایف آتی نماینده پیش بینی نشده هم داده می شود وهمه اینها می شود خروجی یک برنامه رقابتی انتخاباتی.

 

نه خبری از برنامه های آینده هست ونه عملکرد گذشته.صرف به رخ کشیدن جمعیت همراه وطایفه هدف اصلی کاندیدها از اجرای برنامه های دید وبازدیدشان شده تا از قافله رقیب عقب نمانند ومردم هم تحت تاثیر قرار بگیرند وهمه نگاهها به سمت داوطلبی که همراه بیشتری دارد معطوف شود.

 

وجود وحاکم شدن کنش عقلایی –حقوقی همان پاشنه آشیلی که در انتخابات وانتخاب مردم خصوصا در بویراحمد ودنا دیده می شود.کنشی که به گفته خلیلی   تنها10درصد آرا را درمیان مردم استان به خود اختصاص داده ودرکشور نیز به جز برخی کلان شهرها آماری فراتر از 30درصد را شامل نمی شود.

این جامعه شناس می گوید:درکنش عنوان شده مردم به جای پرداختن به مواردی که درسایر کنش ها مهم بود پای صحبت ها وبرنامه های کاندیدا می نشینند وآنها را دنبال می کنند.اینکه آیا برنامه ها وعده های مطرح شده ابتدا در حیطه وظایف وپس از آن در توان او هست و آیا وعده های کاندیدایی  که قراراست بعدا قانون گذارشود مصداق قانون گریزی نیست و مسائلی دیگری از این قبیل.

دراین میان فضای مجازی وبرخی رسانه ها هم به وضعیت موجود وچنین انتخابی از جانب مردم دامن می زنند و داوطلبین وتیم همراهشان هم با جنگ روانی واستفاده ازظرفیت برخی رسانه ها فرصت را غنیمت شمرده و این موضوع را بیشتر در باور ونگرش مردم نهادینه می کنند .

 

باید اذعان کرد دراین زمینه ضعف های اساسی وجود دارد دریک طرف کاندیداهایی قرار دارند که الزامی به تعریف برنامه واینکه قرار است دقیقا چه اقداماتی در راستای توسعه حوزه انتخابیه خود بردارند ارائه نمی دهند زیرا منفعتشان را در برجسته کردن مسائل قومی وطایفه وعضو گیری بیشتر می دانند وبه وضع موجود راضی ترند ،اینکه کسی نباشد از آنها مطالبه گری کند وبرنامه بخواهد اوج خواسته ی آنان است.

بنابراین آنها در چنین فضایی و دریک حاشیه کاملا امن وبدون چانه زنی کار خودشان را پیش می برند ودرنهایت یک وزن کشی قومی تکلیف آینده انتخابات را مشخص می کند.

در طرف دیگر ماجراهم نهادها ومتولیان فرهنگی اثرگذار وحتی رسانه ها نیز دربه وجود آمدن این وضعیت نیز مقصرند.اینکه آنها شاخص های یک نماینده اصلح وکارآمد آن چنان که باید تعریف نکرده وباعث شده اند تا مردم همچنان بر اساس همان معیارهای محدود وبسته قوم وطایفه اقدام به انتخاب کنند.

 

مسئله ای که دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان نیز بر آن تاکید زیادی داشت ومعتقد بود این امر در رسانه های استان بسیار کمرنگ بوده وضروری است تا اصحاب رسانه دراین زمینه بازنگری کرده وبا آگاه سازی مردم آنها دریک انتخاب اصلح یاری کنند.

 

همه حوزه های انتخابیه درکهگیلویه وبویراحمد وبه صورت اخص تر بویراحمد ودنا نیازمند بازنگری اساسی دراین زمینه هستند ،مردمی که از کاندیدا برنامه واقعی بخواهند ومطالبه گر ظاهر شوند وکاندیداهایی که صرف کمیت ها را مدنظر قرار ندهند و به فکر ارائه برنامه های هدف دار باشند همه اینها زنجیره بهم پیوسته است که برای تحققشان باید همه افراد ونهادهای ذی ربط دست به دست هم دهند.

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ درج :  1398/11/12

تعداد بازدیدها : 88

ارسال نظر