اندر حکایت گنج نیوزهای استان

مرضیه دادگر

زبان طنز یا به عبارت بهتر هنر همان زبانی است که می توان در پرتو آن بهتر وملموس تر واقعیات تلخ جامعه را در معرض دیدعموم گذاشت.درست مانند اقدامی که اخیرا واز طریق یک کلیپ طنز صورت گرفت ودرآن نشان داده شد چگونه رسانه می تواند  ازطریق زد وبند ومعامله بایک مدیر همه معادلات ممکن را برهم بزند وفضا رابه نحو دلخواه خود تغییر دهد.انتشار این کلیپ وبازنشرگسترده آن در شبکه های اجتماعی وهمینطور واکنش کاربران نشان داد حال فضای رسانه ای استان به واسطه همه این عملکردها خوب نیست ودقیقا همین ها هم کار رابه جایی رسانده که جایگاه رسانه به عنوان نماینده افکار عمومی به پایین ترین حد ممکن تنزل یابد.در واقع در واکاوی دلایل ریشه گیری رسانه های معلوم الحالی به نام گنج نیوزها وگردانندگان منتسب به آنها همانطور که درکلیپ هم کاملا مشخص بود باید بیشتر ازهمه تقصیر واهمال را متوجه مدیرانی دانست که خواسته وناخواسته با این موج سواری ها همراه می شوند وادبیات قیمت ونرخ ومعامله را وارد فضای رسانه ای استان می کنند.

در واقع این مدیران به منظور ایجاد حاشیه امنی قوی برای خود به جای چنگ زدن به ریسمان کاری محکم تر وارائه گزارش عملکرد پر وپیمان تر، سعی می کنند ضعف ها ونواقصات کاری خود را با پناه آوردن به ظرفیت این به اصطلاح رسانه ها که سوژه و خوراکشان را با نرخ گذاشتن برای بالابردن وبه زیرکشیدن افراد مختلف تامین می کنند،لاپوشانی کنند واین دور باطل را نیز تا آخرین جرعه های حضور خود در قدرت حفظ می کنند و وارد بازی می شوند که معلوم نیست برای باقی ماندن درآن باید تا چه میزان بها وقیمت بپردازند.البته آنها چه بخواهند وچه نخواهند وارد بازی شده اند که خروج از آن به همین سادگی محقق نمی شود وگاهی حتی مجبورند علیرغم میل باطنی شان حق السکوت هم بپردازند وادامه دهند تا شاید بالاخره روزی این معرکه ای که خود آتش بیار آن بوده اند تمام شود.

یقینا رسانه ای که پرورش یافته چنین فضای مسمومی باشد آفتش تنها متوجه خود وی و  اطراف درگیر ماجرا نخواهد شد و آثار زیان بارش کل جامعه را متاثر خواهد کرد واین فضا تا جایی پیش خواهد رفت که هیچ کسی برای همان تعداد انگشت شماری که از روی دغدغه می نویسند ودوندگی می کنند واستخوان خورد می کنند هم قدر ارزنی ارزش قائل نخواهد شد ونتیجه این می شود که هرکه پولش وابزار وقدرت رسانه ای بیشتر عمرش بودنش بیشتر حالا به هرقیمتی وتحت هر شرایطی.به هرصورت انتشار این کلیپ تلنگر مناسبی برای فضای رسانه ای استان بود ونشان داد تصور مردم وفضای عمومی جامعه از کسانی که به نام رسانه وبا هدف منفعت شخصی درحال فعالیت هستند چیست.اما تنها این  آگاهی وشناخت  از وضعیت کافی نیست  ودرعمل نیز باید اتفاقی بیفتد واجازه داده نشود که چنین مدیران نالایقی که نقش اصلی تغذیه کنندگان این رسانه ها را برعهده دارند پیش ازاین فرصت عمل ورشد پیدا کنند .

 

 

 

 

تاریخ درج :  1397/3/31

تعداد بازدیدها : 585

ارسال نظر