درباره ما

 
 
 
روزنامه سياسی، اجتماعی، اقتصادی، ورزشی، فرهنگی صبح استان کهگیلویه وبویراحمد
صاحب امتياز و مدير مسئول: محمدعلی وکيلی
جانشین مدیرمسئول :حسن وکیلی
سردبیر : امین وکیلی
تلفن: 07433346369 -
نمابر: 07433346228

سامانه پیامکی: ۳۰۰۰۶۰۰۰۴۰۴۰۰۰

نشانی: یاسوج - شهرک امام حسین - ساختمان ابتکار - طبقه 4