درباره ما

 
 
 
روزنامه سياسی، اجتماعی، اقتصادی، ورزشی، فرهنگی صبح جنوب کشور
صاحب امتياز : محمدعلی وکيلی
مدیرمسئول :امین وکیلی

تلفن: 07433233682 -


سامانه پیام کوتاه : 500022005252

نشانی: یاسوج - خیابان شهید چمران-کوچه شهید طالبی -ساختمان دگترفاطمیان طبقه 2 واحد 5