درباره ما

 
 
 
روزنامه سياسی، اجتماعی، اقتصادی، ورزشی، فرهنگی صبح جنوب کشور
صاحب امتيازو مدير مسئول : امین وکیلى
سامانه پیام کوتاه : 500022005252

نشانی:
شيراز -شوريده شيرازى جنب مسجد ايرانى ٠٧١٣٢٢٣٨٦٥٠
یاسوج - خیابان شهید قدوسى-
تلفن :٠٧٤٣٣٢٢٣٦٣٧